nhà sách tài chính » Kế toán doanh nghiệp » Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC thay thế quyết định QĐ 15/2006/QĐ-BTC
Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC thay thế quyết định QĐ 15/2006/QĐ-BTC
  • Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC thay thế quyết định QĐ 15/2006/QĐ-BTC

      Giá bán: 580,000 đồng

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC thay thế quyết định QĐ 15/2006/QĐ-BTC


sách Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC

thay thế quyết định quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 23/3/2006 sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ các tồn tại cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh đã thay đổi. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tý số 200/2014/TT-BTC và thông tý số 202/2014/TT-BTC cụ thể:

- Thông tý số 200/2014/TT-BTC hýớng dẫn chế ðộ kế toán doanh nghiệp; có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tý này thay thế cho Chế ðộ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết ðịnh số 15/2006/QÐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trýởng Bộ Tài chính và Thông tý số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính

- Thông tý số 202/2014/TT-BTC hýớng dẫn phýõng pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tý này bãi bỏ phần XIII – Thông tý số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hýớng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những ngýời làm công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của ðõn vị, Nhà xuất bản Lao Ðộng xuất bản bộ sách “Chế ðộ kế toán doanh nghiệp” gồm 02 quyển nhý sau:

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
- Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

bộ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1

Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phýõng pháp lập chứng từ kế toán
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phýõng pháp lập sổ kế toán
- Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

bộ chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 quyển 2

chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 quyển 2

Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tý số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hýớng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh hoạ cụ thể ðể ngýời ðọc dễ dàng theo dõi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

MỤC LỤC

THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HÝỚNG DẪN CHẾ ÐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN
II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
TÀI KHOẢN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Chế độ kế toán doanh nghiệp”  Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

MỤC LỤC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế ðộ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư số 201/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phýõng pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

PHẦN THỨ HAI: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
II. ĐANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
B. HÝỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM
C. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
D. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LÝU CHUYỂN TIỀN TỆ
E. PHÝÕNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. QUY ĐỊNH CHUNG
II. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
III. MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
VI. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHẦN THỨ TƯ: CHẾ ÐỘ SÕ ÐỒ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I. QUY ĐỊNH CHÚNG
II. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN
III. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN
IV. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHÝÕNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)