nhà sách tài chính » Kế toán doanh nghiệp » 26 chuẩn mực kế toán việt nam
26 chuẩn mực kế toán việt nam
  • 26 chuẩn mực kế toán việt nam

      Giá bán: 198,000 đồng

26 chuẩn mực kế toán việt nam


1.    Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2001 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)
-    Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho;
-    Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình;
-    Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình;
-    Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác.
2.    Quyết định số 165/2002/QĐ-BTс ngày 31 – 12 – 2002 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)
-    Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung;
-    Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản;
-    Chuẩn mực sổ 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
-    Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng.
-    Chuẩn mực số 16-    Chi phí đi vay;
-    Chuẩn mực số 24 -    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

26-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-moi-ban-hanh

Giá bán: 198.000 đồng

3.    Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2003 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)
-    Chuẩn mực số 05 -    Bất động sản đầu tư;
-    Chuẩn mực số 07 -    Ke toán các khoản đầu tư vào    công ty liên kết:
-    Chuẩn mực số 08 -    Thông tin tài chính về những    khoản vốn    góp
liên doanh;
-    Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính.
-    Chuẩn mực sổ 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư công ty con;
-    Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan.
4.    Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2005 của Bộ
trưỏng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)
-    Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
-    Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
-    Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
-    Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;
-    Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;
-    Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kể toán, ước tính kế toán và các sai sót.
5.    Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2002 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)
-    Chuẩn mực số 11 – Họp nhất kinh doanh;
-    Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiêm tàng;
-    Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm;
-    Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu.


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)